Plan og prosjektering

Oppmålingstjenester AS bistår i forbindelse med planlegging av boligområder og teknisk infrastruktur. Vi tilbyr tjenester innenfor detaljregulering, situasjonsplaner, prosjektering av utearealer og veg, vann & avløp. Oppmålingstjenester AS kan bistå i alle deler av prosjektet fra skissefase til detaljprosjektering og utarbeidelse av grunnlag for anbud og utførelse. Vi kan også bistå med byggesøknader og oppfølgning i byggeperiode.

Oversikt

  • Detaljregulering (reguleringsplan)

  • Situasjonsplaner

  • Tekniske planer veg, vatn og avløp

  • Detaljprosjektering VA-transportsystem

  • Detaljprosjektering veganlegg byggefelt

  • VA-rammeplaner

  • Drensplaner

  • Overvannsberegning og fordrøyning

  • Utslippstillatelser

  • Søknader om tilknytning til offentlege avløpsanlegg

Tjenester